Jdi na obsah Jdi na menu
 


Solomon (Salmon) ben Jerúcham I

סלמון בן ירוחם

Solomon ben Jerúcham (Jerucham) se narodil v Jeruzalémě; později se vydal na misii do Bagdádu - centra talmudismu.
Solomon ben Jerúcham byl horlivým zastáncem učení, které uznávalo pouze (psaný) Zákon Mojžíšův; tento fanatik do morku kostí se nebál Sa’adjových výhružek ani klatby vyhlášené v synagogách vůči vyznavačům Zákona Mojžíšova.
Ještě za Sa’adjova života podnikal misijní cesty po městech, ve kterých žili talmudisté.

Třináct let prožil v Egyptě, kam v mládí přijel za studiem, a kde napsal komentář k Desateru.

Již v této době se začal projevovat jako velký asketa a fanatik.

V předmluvě ke svým veršům káže svým souvěrcům:

Bratři moji!
Žasněte nad Velikostí Boha svých otců a dědů!
Neprotivte se Jeho vůli a neuvrhněte na sebe Jeho spravedlivý a strašný hněv!
Bratři moji!
Pokud zasejete na poli pravé víry čisté osivo, tak sklidíte jeho čisté plody.

Nezapomínejte, že se pod námi nachází peklo s plamenem požírajícím hříšníky!
Pečujte o spasení svých duší, dokud je čas!
Snažte se, aby světlo seslané ozařovat cesty pozemského života ve vašich rukách nepohaslo!

Neprodávejte blaženost věčného života za talent či denár!
Blaženosti duše nedosáhnete uprostřed temnoty a špíny!

Nechť osvětlí vaší cestu světlo práva a pravdy - Tóra darovaná Bohem Mojžíšovi na hoře Sinajské!

Jste domýšliví a hříšní odpadlíci od Zákona!
Nastane pro vás den odplaty, den hněvu Boha Trestajícího!
A tento den vás pozře jako planoucí oheň!
Bude vám vystaven účet za vaše bezbožné skutky (*)!

(*) Autor má na mysli ty co překrucují a mění smysl Písma Svatého.

Jste otroci svých vášní, jste hříšníci porušující Boží přikázání!
Nezapomínejte na to, že předstoupíte před soud Spravedlivého Soudce!

Solomon připomínal křesťanské mučedníky, kteří šli ve jménu křesťanství a církve na jasnou smrt.
Podobně jako oni se vydával do míst, kam by se nikdo toužící žít neodvážil.

Ve stáří, vyzbrojen Jeruzalémským Talmudem, se přesunul z Jeruzaléma do Bagdádu, aby se mohl utkat se Sa’adjou  přímo v samém středu jeho panství; přesunul se bez obav, že by ho talmudisté mohli roztrhat na kusy.

Sepsány byly dva Talmudy - Jeruzalémský Talmud a Babylonský Talmud; ty se v mnoha místech od sebe liší.
Solomon vycházel v předpokladu, že pokud by Mojžíš předal nějakou ústní tradici Jozuovi, a od něj by se předávala až k Ravinovi, který by jí sepsal, musela by být tato ústní tradice sepsána v obou Talmudech stejně, a nemohly by existovat rozdíly mezi Jeruzalémským a Babylonským Talmudem.
Pomocí Jeruzalémského Talmudu poukázal Solomon na několik Sa‘adjových opomenutí, chyb a omylů. 
Jeden z omylů spočíval v tom, že se Sa’adja ve snaze přidat větší autoritu kalendáři Gamaliela a Nafchy, snažil dokázat, že Izrael užíval předvypočítaný kalendář již v době před druhým Chrámem. 
To ale nebyla pravda, a samotný Talmud Sa’adjovo tvrzení vyvracel.

Tyto skutečnosti využil Solomon pro své útoky. 

Důsledné plnění všech ustanovení Zákona, bohabojný a pokorný způsob života vyvolávaly hlubokou úctu i u jeho nepřátel; nikdo se neodvážil Solomona urážet, a Solomonovy ohnivé projevy dělaly na posluchače hluboký dojem.

Solomon se ale s tímto způsobem života nespokojil, a ustanovil si pro sebe přísná asketická pravidla.
Jeho způsob života nezůstal bez odezvy; velmi záhy v karaimské komunitě vzniklo hnutí připomínající mnišský řád, známé jako
אבלי ציון (Truchlící pro Sion).

Solomonova asketická pravidla byla následující:
Nepožívat maso, vejce, mléko a mléčné výrobky.
Nepít žádné nápoje kromě vody, neúčastnit se žádné zábavy a žádných veselic, neposlouchat hudbu, nespat na lůžkách a postelích.
Nenosit oděvy vyrobené z barevných látek.
Postit se každý týden v pondělí a ve čtvrtek.

Poctivost, pokora a dobrosrdečnost byly považovány za velmi důležité morální vlastnosti.

Dochovala se pověst, že když se úhlavní nepřítel Sa‘adjova učení Solomon dozvěděl o Sa’adjově smrti, pronesl o něm se slzami v očích dojemnou řeč a držel za něj po sedm dní hluboký smutek.

K tomu to hnutí se hlásil například Juda Judghan (*) - původně pastevec velbloudů, později filosof šířící mezi karaimy učení mu’tazilitů.

(*) Viz. Grätz strana 212

Je jen těžko pochopitelné, že je tento nekompromisní a fanatický přívrženec Zákona Mojžíšova badateli přehlížen.
Podle mého názoru nemá smysl, dávat přehlížení za vinu jemu, tak jak to dělá Grätz.

Konce desátého století se Solomon ben Jerucham nedožil; zemřel v Aleppu.
Jméno Solomona ben Jerucham se také připomíná každou sobotu ve všech karaimských synagogách.