Jdi na obsah Jdi na menu
 


Samuel ben Sákawaja

אבן סאקויה

Šemúél (Samuel) ben Sákawajah známý jako Ibn Sákawajah (někdy nepřesně jako Ibn Sakujah) se zaměřil na téma avivu.

Je psáno: Dnes vycházíte, v měsíci avivu. (2M 13:4)
Verš se zmiňuje o prvním měsíci roku, během kterého (patnáctého dne) vyšli Izraelité z Egypta.
Aviv
אביב je označení prvního dozrávajícího ječmene (stádium zralosti aviv), název je odvozen od slova אב av - otec.

Po uplynutí padesáti dnů (poznámka překladatele - ode dne po Šabatu (od neděle) kdy byl do Chrámu přinesen snopek prvotin ječmene עמר) začala sklizeň pšenice; take první snopy pšenice měly liturgický význam, označovaly se jako בכורים (odvozeno od slova בִּכֵּר  prvorozený).

První měsíc roku byl nazván Aviv podle prvního snopu ječmene.

Kromě toho přikázal Bůh Mojžíšovi: Mluv k synům Izraele: Až přijdete do země, kterou vám dávám, a budete sklízet její obilí, přineste první snop své sklizně ke knězi. Kněz pak ten snop pozvedne před יהוה, abyste došli zalíbení; pozvedne jej v den následující po sobotě. (3M 23:10-11)

V případě tohoto ustanovení si Sa’adja al Pítomí dovolil tvrdit, že přinášení omeru - snopu prvotiny ječmene nařízené Zákonem Božím bylo závazné pouze Izraelity osvobozené z egyptského otroctví, a že ti nesli snop prvotin ječmene sklizeného v Egyptě.

Šemúél ben Sákawajah zastával přesně opačný názor, tvrdil, že v Egyptě nebylo možné tento obřad praktikovat; neboť tam se v Zákonem stanoveném období ječmen již mlátí (poznámka překladatele - v Egyptě dozrává obilí dříve než ve Svaté zemi).

Ustanovení týkající se avivu bylo pro karaimy tak zásadní, že zavedli zvyk, podle kterého se snoubenci uzavírající sňatek zavazují svým podpisem, že budou ve Svaté zemi toto ustanovení striktně dodržovat, snoubenci se dále zavazují, že budou podle ječmene ve stádiu zralosti aviv a podle viditelnosti nového měsíce stanovovat svátky Boha Věčného.  

Tento zvyk dodržujeme do dnešních dní.

Všichni naší učenci a propagátoři našeho náboženského učení vedli v té době svůj boj pod přímým vedením Ananova syna.