Jdi na obsah Jdi na menu
 


David ben Avraham al Fásí

דוד בן אברהם אלפאסי

David ben Avraham al Fásí nebo také Abu Sulejmán Dávúd ben Avraham al Fásí.
Ač žil ve stejné době jako Sa’adja al Fajjúmí, nebyla jeho díla do naší doby známa širší veřejnosti.

Díky zesnulému Avrahamovi Firkovičovi se dílem Davida ben Avraham al Fásí seznámil polsko-židovský učenec a archeolog Simcha Pinsker, a ten zase s Davidem ben Avraham al Fásí a jeho dílem seznámil své čtenáře.

Největší zájem orientalistů vzbudil encyklopedický slovník אגרון.
Z díla je patrné, že jeho sepsání věnoval David ben Avraham al Fásí nejeden rok svého života.

Encyklopedický slovník אגרון je napsán na papyru a má tři sta třináct stran in folio. *

* In folio - jednou přeložený arch papíru, jsou to tedy dva list, respektive čtyři stránky.

Podobné slovníky byly sepsány i před Davidem ben Avraham al Fásí; žádní z nich se ale s ním nemůže srovnávat srozumitelností a pochopitelností výkladu, rozsahem informací, kvalitou a originalitou analýzy kořenů biblických podstatných jmen a sloves.
David ben Avraham al Fásí ve slovech identifikoval kořeny tvořené dvěma souhláskami, ne třemi souhláskami jak tomu bylo do té doby zvykem.
Tato metoda vrhla nové světlo na některá, předtím jen stěží pochopitelná slova Písma Svatého.

Další významnou zásluhou Davida ben Avraham al Fásí je odhalení a definování mnoha gramatických pravidel, která předchozí kompilátoři hebrejských gramatik ignorovali a odhalení podobností s gramatickými pravidly arabského jazyka.

Škoda, že tato kniha není známá odborné veřejnosti, neboť by zcela jistě přinesla orientalistům mnoho užitku.

Dovolím si uvést jeden příklad, kterým čtenáře seznámím s jeho výkladem některých slov Písma Svatého.
Verš 1M 50:23 je překládán: Syny Efrajimovy viděl do třetího pokolení. Též synové Makíra, syna Manasesova, se zrodili na Josefova kolena.

Hebrejské slovo יֻלְּדוּ zrodili, nemá podle Davida ben Avraham al Fásí tří-souhláskový kořen ילד, ale dvou-souhláskový kořen לד.
Následné uvádí všechna slova obsažená v Písmu Svatém, odvozená z tohoto dvou-hláskového kořene a vysvětluje, v jakém smyslu jsou v textu použita.
V tomto konkrétním verši je sloveso
יֻלְּדוּ použito ve smyslu… byli vychováni (na Josefových kolenou), ne zrodili se (na Josefova kolena); což je logické, neboť Josefova kolena asi jen těžko sloužila rodičce jako porodní lůžko!

Jako důkaz předkládá David ben Avraham al Fásí verš 2S 21:8: a pět synů Saulovy dcery, Míkaliny sestry, které porodila Adríelovi, synu Barzilaje Mechólatského.
Také v tomto verši sloveso
יָלְדָה neznamená porodila, ale vychovala.
Tento názor potvrzuje verši 1S 18:19 a 20: Avšak v době, kdy Saulova dcera Mérab měla být dána Davidovi, byla dána za ženu Adríelovi Mechólatskému. Davida si však zamilovala Saulova dcera Míkal. Oznámili to Saulovi a jemu se to zamlouvalo.
A veršem 2S 6:23: A Míkal, dcera Saulova, neměla děti až do dne své smrti.
Adríel totiž nebyl muž Míkal ale její starší sestry Mérab.
Míkal, která byla ženou krále Davida nikdy nerodila, vychovávala ale děti své synovce, syny Adríela.

Tímto způsobem definoval kořen všech biblických slov; výsledkem jeho práce byl originální a vynikající výklad celého Písma Svatého.

Jeho druhé významné dílo ספר הנקודות pojednává o punktaci (samohláskách).

David ben Avraham al Fásí zemřel počátkem desátého století křesťanského letopočtu.

Ještě za života Davida ben Avraham al Fásí získal věhlas jeden z našich největších učenců Jošua ibn Sa’adel ibn Dávúd al Hítí.

 

daf.jpg

David ben Avraham al Fásí כתאב ג'אמע אלאלפאט (Ruská národní knihovna, Petrohrad)