Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mevorach ben Nátan ben Nisan ha-Levi

מבורך בן נתן בן ניסן

Jeho výklad desatera přikázání se v některých aspektech shodoval pohledem talmudistů; to nesli ostatní karaimští učenci s nelibostí.

Nelibost karaimských učenců ale nedokázala zabránit tomu, aby se Mevorach ben Nátan ben Nisan ha-Levi stal oblíbeným spisovatelem.
Jedno z jeho liturgických děl se stalo součástí večerní modlitby pro Den smíření.
Skládá se s třinácti slok tvořících akrostich; je věnováno Desateru přikázání a má zhruba následující obsah:

1.
Máme snad právo stát před Bohem se vztyčenými hlavami?! 
Můžeme snad být tak drzí a nepadnout tváří k zemi, a neukrýt tak svůj stud?!
Neboť jsme páchali mnohé ohavnosti a nejednou jsme hřešili!
Tak jako naši otcové jsme chybovali, hřešili a chvástali se.
(poslední verš každé sloky je sborově opakován všemi přítomnými).

2.
On pronesl na hoře Sinaj: Já jsem
יהוה, tvůj Bůh!
A my jsme mu odpověděli: Ó
יהוה, nikdo není jako Ty!
Neuběhlo ale ani čtyřicet dní, a my jsme Naší Slávu vyměnili za zlaté tele!
Sbor

3.
Když s námi uzavíral Smlouvu, nařídil: Nevytvářej si modly ani jiné projevy pohanství. Nechť nic podobného nenajdu v hranicích tvé země.
Plně na Mě spoléhej, zůstaň věrný Mé Smlouvě a získáš Mou přízeň.
My jsme se ale klaněli modlám a sloužili pohanským božstvům!
Sbor

4.

Ve Své Velikosti nás varoval: Neměj žádné bohy kromě mne!
Byl jsem, Jsem a Budu!
Já dávám smrt a život daruji; Já jsem tvůj Bůh
יהוה!
My jsme ale před Tváří Jeho sloužili jiným bohům!
Sbor

5.

Země se třásla, když Bůh hromovým hlasem přikázal: Neužívej Jméno יהוה, svého Boha, nadarmo!
Cti toto přikázání a nebudeš vydán do rukou nepřátel, ani zotročen ani okraden.
My jsme ale nadarmo užívali a zneužívali Jeho Svaté Jméno!
Sbor

6.

A stal se zázrak, když Bůh prohlásil: Pamatuj na sobotní den, aby ti byl svatý!
Plň pokorně toto přikázání a vlož jej do svého srdce!
A Já tě vykoupím a ochráním před všemi pohromami.
No a co my?!
My jsme byli jako slepí, před sobotou jsme si zakrývali své oči.
Sbor

7.

Nezahlédli jsme nic hmotného, když zahřměl hlas: Cti svého otce i matku, ať jsi dlouho živ na zemi!
Oni ti dali život, oni o tebe pečovali a oni tě vychovávali.
A za to vše jsme otcem pohrdali a pohrdali jsme i matkou!
Sbor

8.

Veliká bázeň nás zmocnila, když nám יהוה přikazoval: Nezabíjej!
Neprolévej krev nevinných, neutlačuj slabé a chudé!
Ať tím nevyvoláš Můj hněv a ať nevykořením tvůj rod ze zahrady živých.
Krví bezbranných, chudých a nevinných ale byly nasáklé šaty naše!
Sbor

9.

Vesmír se otřásl, když zaznělo: Necizolož!
Nebudeš hřešit s ženou svého bližního a to, i když pocítíš vášeň a i tehdy, když tě bude svádět. *
Vyvaruj se objetí žen nepřátel a jejich souložnic.
My jsme se však chovali jako hřebci v říji.
Sbor

* Z těchto slov je patrné, že se v této otázce pohled autora shoduje s pohledem Talmudu, ten tvrdí, že se přikázání Necizolož! vztahuje pouze na vdané ženy. Jak ale již čtenář ví, podle karaimů se tento zákaz týká všech přirozených i nepřirozených mimomanželských poměrů a sexuálních praktik. Tímto způsobem vykládali přikázání i naší teologové v předchozích obdobích. Později bylo shledáno praktičtějším přijmout výklad Mevoracha ben Nátan ben Nisan ha-Levi.
První kdo upozornil na příklon Mevoracha ben Nátan ben Nisan ha-Levi k názoru Talmudu byl Solomon ben Jerucham. Vážený čtenář se mohl s tímto fanatickým obráncem psaného Zákona a neohroženým odpůrcem Talmudu seznámit v první části mého díla. Sebemenší ústupek od litery Zákona mu trhal duši; proto když zjistil, že liturgie obsahuje přikázání Desatera vykládané pohledem Talmudu, začal Mevoracha ben Nátan ben Nisan ha-Levi kritizovat, a po něm i další karaimští učenci. Dnes již ale můžeme jen stěží určit, jaké názory na smilstvo ve skutečnosti samotný Mevorach ben Nátan ben Nisan ha-Levi zastával. Omezen rozsahem verše si vybral pouze ten druh smilstva, který měl nejvíce negativní dopad jak na rodiny s dětmi, tak i na veškerý společenský život.

10.

Nebesa vzplála, když nám Bůh přikazoval: Nekraď!
Nevloupeš se!
Neboť oko mé to nestrpí, nenajdeš u mě odpuštění, a když mě budeš vzývat, nevyslyším tvé modlitby.
A my jsme se za tmy vloupávali do domů!
Sbor

11.

Otřásli jsme se poté, co je Bůh vyvedl ze stavu ustrnutí a prohlásil: Nelži o svém bližním!
Abych nezahubil syna tvého a nevyhladil tvůj rod!
My jsme ale křivě svědčili proti nevinným!
Sbor

12.

Ovládl nás strach, když nám Bůh přikazoval: Nezáviď svému bližnímu jeho dům! Nezáviď svému bližnímu jeho manželku!
Ať se tvá dlaň nedotkne ničeho, co je tvého bližního!
Pokud se tak stane, rozhněvám se, zavrhnu tě a tvého majetku se zmocní tví nepřátelé!
My jsme však dychtili po domech i polích svých bližních!
Sbor

ZÁVĚR

Ó Věčný Bože!
Těžce jsme hřešili, všechna Tvá přikázání jsme porušili!
Přiznáváme před Tebou své prohřešky, kajeme se a obracíme se k Tobě!
U Tebe hledáme ochranu a pouze na Tebe spoléháme!
Sbor

V našich modlitebních knihách je možné najít i jeho další vynikající liturgické texty.

Mevorach ben Nátan ben Nisan ha-Levi psal i prózu a je autorem gramatiky hebrejského jazyka.