Jdi na obsah Jdi na menu
 


Anan ha-nasi 751 - 840 IV

Odloučeni od své vlasti a bez kontaktu se Svatým Městem, neměli karaimové ani potuchu o dění v Palestině v době po jejich zajetí.
Ze své vlasti si karaimové přinesli Zákon Mojžíšův a knihy Proroků; Zákonu Mojžíšovu a knihám Proroků zůstali karaimové věrni až do dnešních dní.

Zřejmě jako první se k nim se zprávou o Ananovi a jeho souvěrcích dostali Grätzem zmínění ribbi Efraim, ribbi Eliša a ribbi Chanuka.
Podle rabanitského historika Grätze byli všichni tři členy gaonské akademie, kteří přešli na stranu Anana ha-Nasi a stali se zřejmě jeho misionáři.

Také ve Španělsku bylo několik desítek velkých karaimských komunit.
Jednalo se o židy kteří  opustili talmudismus; byl to důsledek slavných (kontroverzních) kázání Eldada ha-Dani a misijní činnosti Ibn al Tarase Kastilského a jeho ženy (*).
Tito karaimové byli vyhnáni ve dvanáctém století ze Španělska; neusadili se však na Krymu, ale v Maroku, Egyptě a Bagdádu a dalších městech islámského světa a Byzantské říše.

(*) Pinsker לקוטי קדמוניות str. 220, Grätz část 11 str. 272

A spojením těchto částí vznikla karaimská komunita, která měla již shodný etno-konfesionální charakter jako současná karaimská komunita.
K tomuto splynutí jednotlivých proudů nedošlo během krátké doby; ale ve čtyřech etapách historického vývoje (*).

(*) Viz. אדרת אליהו předmluva k pojednání o Šabatu.

Za posledního karaimského reformátora je považován Áron ben Josef ha-Rofe, autor knihy מבחר ישרים a modlitební knihy סדר תפילות (kterou přijala většina karaimských komunit).
Áron ben Josef ha-Rofe žil koncem třináctého století.

A zde bych se s laskavým svolením čtenáře vrátil k vyprávění o Ananovi.

Známa jsou tři Ananova díla: 1. Komentář k Pěti knihám Mojžíšovým, 2. Soubor náboženských povinností a 3. Scholastické dílo פדהלכה.
První dvě jsou psána jazykem Talmudu, třetí je psáno arabsky.

Ananova díla se stala obětí času.

O Ananově díle máme svědectví zejména díky citacím (z výše uvedených děl) následujících autorů.

Z Ananových děl citoval mnoho pasáží náš karaimský autor Sahl ben Macliach ha-Kohen (*).

(*) Viz. Pinsker poznámky na stranách 66 a 73

Anan zemřel ve velmi pokročilém věku oplakáván blízkými i všemi svými souvěrci.
Anan si získal hlubokou úctu a respekt pro svou nezištnost, zbožný život a mírnou, vyrovnanou a smířlivou povahu.
Další generace mu daly přízvisko Boží člověk.

Po smrti Anana pokračoval v započatém díle jeho syn Saul, který žil stejně zbožným a čestným způsobem života.

Saulovi byli nápomocni tři bývalí Ananovi studenti - ribbi Acha, ribbi Mocha a ribbi abu Gedor

Po smrti tohoto duchovního vůdce zavedli naši vděční předci na jeho počest zádušní modlitbu, kterou se modlíme ve všech synagogách každou sobotu; modlitba je následujícího znění:

Bože náš a Bože našich otců, smiluj se nad duší našeho učitele, člověka Božího Anana ha-Nasi, který otevřel cestu k Zákonu a osvítil světlem oči Synům Písma בני מקרא, odvrátil mnohé od hříchu a bludu a uvedl nás na cestu spravedlnosti. Bůh Izraele nechť mu dá spočinout v lůně blaženosti ve shromáždění pravověrných sdílejících s ním úděl v ráji. Nechť jsou v něm naplněna proroctví: V onen den budou pronárody vyhledávat kořen Jišajův, vztyčený jako korouhev národům, a místo jeho odpočinutí bude slavné. Ti, kdo s Věčným vedou spor, se zděsí, až on z nebe na ně zaburácí. Věčný povede při i s dálavami země. Udělí moc svému králi, roh svého pomazaného zvedne. Jeho nepřátelům dám za oděv hanbu, ale na něm se bude jeho čelenka třpytit. A ty dojdi na svém konci k míru a očekávej svůj šťastný úděl, který přijde na konci věků.

Jedna část této modlitby upozorňuje na velmi důležitou historickou skutečnost: pasáž a osvítil světlem oči Synům Písma בני מקרא, dokazuje, že Bnej Mikra existovali i v době před Ananem, a že Anan je pouze osvítil, tím že jim umožnil oddělit se od komunity talmudistů a žít podle psaného Zákona.

Další pasáž: odvrátil mnohé od hříchu a bludu naráží na ty talmudisty, kteří přijali Ananovo učení.

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že naše víra a učení nejsou rozkolem, že my karaimové nejsme sektáři, a že naše víra a učení pochází od našeho zákonodárce Mojžíše.

Z výše uvedeného dále vyplývá, že Anan nás zbavil cizích vlivů, a že sjednotil různorodé skupiny a vytvořil nezávislou společnost.